Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Sokołowsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://bip.zsp-sokolowsko.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-10-01.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na adres: [email protected]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 748458232. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Korczaka w Sokołowsku mieści się w jednokondygnacyjnym budynku przy ul. Unisławskiej 4. Budynek jest wyraźnie oznaczony. Nazwa i adres są umieszczone w widocznym miejscu. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Główne wejście do szkoły znajduje się z tyłu budynku, do którego prowadzi chodnik od strony parkingu.
 2. W budynku na każdym poziomie (parter i I piętro) znajduje się korytarz, do którego prowadzą schody. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki, windy)
  W szkole na parterze i I piętrze znajduje się wizualna informacja rozkładu pomieszczeń w budynku.
 3. W szkole nie posiadamy dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 4. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 6. W szkole nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Placówka nie posiada żadnych aplikacji mobilnych.