Sposób załatwiania spraw

Miejscem przyjmowania interesantów jest sekretariat szkolny.

Godziny przyjmowania interesantów: 07:30 – 15.00

Szczegółowych informacji dotyczących załatwiania spraw udziela Sekretarz Szkoły.

Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ SZKOŁĘ:

1. Obowiązek szkolny:
– zapisy do szkoły,
– ewidencja uczniów,
– arkusze ocen i dokumentacja przebiegu nauczania w formie elektronicznej

2. Sprawy administracyjne:
– zezwolenia i zwolnienia /edukacja domowa, zindywidualizowana ścieżka kształcenia,
– wydawanie legitymacji uczniowskich,
– wydawanie zaświadczeń,
– wydawanie duplikatów

3. Sprawy kadrowe.

4. Archiwum:
– akta osobowe pracowników,
– arkusze ocen,
– dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego,
– protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,
– protokoły Rady Rodziców,
– zarządzenia dyrektora szkoły