Plan pracy szkoły na rok 2020/2021

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO–PRZEDSZKOLNEGO W SOKOŁOWSKU
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Plan opracowany został w oparciu o:
– Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021:

1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-
pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych.

2. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod
kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii
cyfrowych.

3. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i
respektowanie norm społecznych.
– Wnioski z nadzoru pedagogicznego Dyrektora
– Wnioski z pracy szkoły w roku 2019/2020

PLAN PRACY plik PDF